Skytaly – Zbraslav

 

Restaurování zahájeno 1994 - ukončeno 1997

V římskokatolickém kostele sv. Markéty (1782-84) se zachoval varhanní pozitiv s poz­ději přistavěným pedálem (pedál byl přistavěn 1848 chebským varhanářem z rodu Müllerů), ve stylu doznívající renesance. Na toto místo byl přenesen nepomyšlským varhanářem Ferdinandem Müllerem r.1789. Jedná se o jednomanuálový nástroj zásuvkové konstrukce, s hracím stolem vestavěným do postamentu, s rozsahem C - a||, krátkou spodní oktávou a bez gis||.

 

Dispozice v době demontáže podle pořadí na vzdušnici:

1. Principal 2|

2. Oktáva 4|

3. Quint 2 2/3|

4. Quint 1 1/3|

5. Oktav 1|

6. Burdon 8

7. Octav bas 8


Nástroj byl několikrát přestavován a dispozičně pozměňován. Skutečně původní dispo­zice nástroje však byla objevena po demontáži vzdušnice, kdy se po odpaření poškozené kůže na horní desce objevily názvy registrů. Tuto poslední dispozici jsem také zvolil při restaurování nástroje.

1. Principal 2

2. Oktav 4

3. Quint

4. Sedecima

5. Cimbal dvouřadý

6. Burdon 8


Tato dispozice se potvrdila také srovnáním píšťalnic a zbytků původních laviček, jakož i nápisy na částech registrové traktury.

Stav nástroje v okamžiku demontáže byl dezolátní. Skříň s uvolněnými spoji, bez střední řezby na píšťalami, bez křídel uzavírajících přední část. Traktura mechanicky poškozená, ze zcela zkorodovaným kováním, převodová deska prasklá na několika místech, hřídele a kameny zuráženy a napadeny červotočem.

Píšťaly zlámány a rozkradeny, vzdušnice s podélně naklíženými lipovými deskami v horní části popraskaná, ve spodní napadená silně červotočem, zejména smrkové ucpávky kancel. Ventily pokrouceny, se zkorodovanými železnými úchyty, zásuvky poškozeny hlubokými vrypy, některé zlomeny.

Píšťalnice zhotovené z lipového masivu s rozeschlými a vypadanými ucpávkami, napadeny červotočem a přeřezány pro jinou dispozici.

Tónový rozsah nástroje však nebyl měněn a zachoval se také Chortón (465 při 14 stupních Celsia), do kterého byly zachované původní píšťaly prodlužovány s Kornetitónu.

Z původního píšťalového fondu se zachovalo:

Principal 2|

Píšťaly umístěné v prospektu, zdobené tordováním, zlacením a stříbřením, zachováno 16 píšťal poškozených vandalskými zásahy.

Octav 4|

Zachovány dřevěné píšťaly velké oktávy C - B , H - a||cín z vysokým obsahem olova, zachováno 28 píšťal.

Quint 1 1/2

Zachovalo se 12 původních píšťal.

Sedecima

Repetující na c|, zachováno 6 původních píšťal.

Cimbal

Repetující na c|a c|| 1/3 a 1/2 nezachovala se žádná původní píšťala.

Burdon 8|

C - B původní ( dřevo ) H - a||kvalitní píšťaly z 18. století, bez gis|, c||, cis||,d||.

 

Píšťalový materiál byl v době demontáže tvořen čtyřmi druhy píšťal. Z nejstarších je zachováno 67, které byly po opravě použity. Ostatní jsou nahrazeny replikami s výjimkou Burdonu, kde byly uchovány kvalitní píšťaly novější provenience.

 

Postup prací

Skříň

Nástroj byl demontován, vyčištěn a dřevěné části ozářeny kobaltem. Skříň kompletně rozebrána, truhlářsky opraveny veškeré spoje a destruované části, zhotoveny repliky chybějících výplní a částí řezbářské výzdoby podle dochovaných fragmentů.Sondy ukázaly zbytky renesanční polychromie. Tak jako prospektové píšťaly jsou zlaceny a stříbřeny, je i celá varhanní skříň bohatě zdobena zlacením a stříbřením, tmavě červeným mramorováním, barevnými květy a řezbami vinné révy.Další etapou restaurování nástroje by mělo být obnovení původní polychromie.

 

Vzdušnice

Po očištění a ozáření byla vzdušnice truhlářsky vyspravena, rozeschlé ucpávky tónových kancel byly nejprve zbaveny několika vrstev naklíženého papíru odpařením, poté částečně vyměněny nebo vyspraveny tmelem (otvory po červotoči) či vyšpánovány.K uzavření otvorů po červotoči byl ve všech případech použit tmel ze směsi včelího vosku, damary a pigmentu.

Horní část vzdušnice tvořená podélně naklíženými lipovými deskami na několika místech povolila, a vznikly tak mezery až 4 mm široké. Tyto praskliny byly po odpaření staré potrhané kůže nejprve po krajích zpevněny dřevěnými hřebíky, poté byla prasklina vyfrézována až k hraně kancel a vysazena lipovým dřevem.Vzdušnice byla opakovaně vylita kožním klihem a povrchově ošetřena nátěrem směsí včelího vosku a damary.

Ventily byly po odstranění starých kůží srovnány a dvojnásobně okoženy. Zachován byl samozřejmě způsob jejich uchycení naklížením. Pulpety byly opraveny v době poměrně nedávné, respektive nahrazeny novými i s víkem ventilové komory, byly proto ponechány po ošetření glycerinem.

Celá horní deska byla souvisle potažena bílou ovčí kůží (rozhrádky mezi kancelami jsou pouze nasazeny na týblech) a otvory pro přívod vzduchu s kancel byla vypáleny železy. Zásuvky byly opraveny a srovnány do stejného rozměru 12 mm.

Píštalnice zhotovené z lipového masivu mají rozvody vysekány dlátem a zakryty du­bovými ucpávkami. Po odstranění starých pergamenů byly všechny vyjmuty a znovu zaklí­ženy, v některých případech nahrazeny novými ze stejného materiálu. Všechny pozdější úpravy byly odstraněny a otvory pro píšťaly v nutných případech vysazeny lipovým dřevem tak, aby bylo možno usadit píšťaly původní dispozice. Píšťaly jsou ve štocích zasazeny bez tzv. kotlíků, v otvorech vypálených železem podle tvaru píšťalové nohy, která je ve spodní části zcela otevřená.

Většího zásahu si vyžádala píšťalnice nesoucí Quintu minor, protože byla před restauro­váním osazena Quintou major a všechny otvory byly zvětšeny. Po celé délce píšťalnice byl proto odhoblován pás dřeva 10 mm vysoký a 40 mm široký, a vklížena nová lípa do které byly vyvrtány a vypáleny nové otvory pro píšťaly.

Podobný postup byl zvolen i v případě píšťalnice pro Sedecimu a Cimbál. Ten byl pře­klížen nepůvodní smrkovou deskou, která redukovala počet řad Cimbálu. Po jejím sejmutí se objevily jednak původní otvory pro píšťaly Sedecimy a jednak dlátem vysekané původní prostory pro dvouřadý Cimbál. Jelikož píšťalnice již neměla původní výšku, protože byla odhoblována před naklížením zmíněné smrkové desky, rozhodl jsem se vyrobit lipový horní kryt celé píšťalnice,do kterého byly osazeny píšťaly Sedecimy a Cimbálu. Oba registry repetují souběžně na c1, Cimbál potom ještě na c2, jak je patrné z původních otvorů, které se částečně zachovaly.

Poslední píšťalnice pro Burdon 8 byla v minulosti upravena(píšťaly velké oktávy byly posunuty do větší vzdálenosti od Cimbálu), po obnovení původní dispozice, byly původní zaslepené otvory otevřeny, čímž vznikla možnost skříň uzavřít zadními výplněmi, jejichž torza byla nalezena.Pro značnou sešlost a napadení červotočem, v některých případech pro přeřezání na jiné velikosti píšťal bylo nutno všechny stojánky pro píšťaly nahradit kopiemi, zhotovenými podle původního vzoru.

 

Píšťaly

Původní cínové píšťaly byly vyspraveny, podle potřeby celé rozebrány a znovu sleto­vány. Byla upevněna uvolněná jádra a srovnány intonační vpichy, kopie byly zhotoveny tak, aby odpovídaly původním menzurám a tvaru. Tam kde to bylo nutné, bylo ústí původních píšťal patřičně prodlouženo. Všechny cínové píšťaly mimo prospektových jsou laděny ladícím růžkem.

Dřevěné píšťaly byly ozářeny kobaltem, napuštěny prostředkem proti dřevokaznému hmyzu OPXL a opraveny. Otvory po červotoči byly vytmeleny voskovým tmelem. Zho­toveny byly kopie gis1, c2, cis2, d2.

 

Intonace u cínových píšťal je provedena pouze štěrbinou jádra, nohy píšťal jsou naplno otevřeny. Ladění středotónové podle Praetoria, 465 Chortón při 14 stupních Celsia. Tlak 65 mm vod.sl.

 

Traktura - klaviatura

Vzhledem k tomu, že klaviatura nástroje nebyla původní, zhotovil jsem kopii podle do­bového vzoru (eben, mahagon,  kost) s vyřezávanými čely kláves. Převodová deska umístěná nad klávesami byla opravena, vyměněny červotočivé a poškozené usazení hřídelí, ramínka a abstrakty. Kování je nové mosaz 1,6 mm průměr, pera ventilů Laukhuff. V registrové traktuře byly opraveny některé dřevěné spoje, vymezeny vůle a dořezána poškozená manubria.

 

Měch a rozvody vzduchu

Vzhledem k tomu, že původní měchy se nedochovaly a finanční možnosti vlastníka respektive vypůjčitele jsou omezené, rozhodl jsem se prozatím použít repasovaný měch s jiného novějšího nástroje s motorem Laukhuff. Jeho velikost umožňuje umístění v posta­mentu nástroje společně s ventilátorem. V budoucnosti je uvažováno o zhotovení dvojice klínových měchů, které budou  umístěny mimo nástroj na samostatné konstrukci.